Kalite Politikamız

 

Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Politikamız

               Anadolu İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. olarak , müşteri odaklı bir yaklaşımla gerçekleştirdiğimiz ilaç üretim faaliyetinde müşterilerimizin beklentilerini, şikâyetlerini, öneri ve memnuniyetlerini kolaylıkla iletebileceği iletişim imkânları sunarak, ekonomik beklentimiz olmadan müşterilerimizi dikkatle dinleriz. Ulusal ve uluslararası yasal şartları, mevzuat şartlarını ve bilgilerini dikkate alarak müşteri memnuniyetini sağlamak için telafi yöntemlerini uygular, müşteriye ait geri bildirimleri değerlendirir ve çözüm üretiriz. Faaliyetlerimizle ilgili müşteri şikâyetlerini en doğru şekilde algılama, tanımlama, analiz etme, yönlendirme, çözümler üretme, müşteriye sonuçlarını bildirme süreçlerini; şeffaflık, erişilebilirlik, cevap verebilirlik, objektiflik, gizlilik ve hesap verebilirlik prensipleri doğrultusunda müşteri odaklı bir yaklaşım ile değerlendirerek yönetir ve bu bilgiyi sürekli iyileştirme sağlamak için kullanırız. Müşterilerimizin beklentileri ve gereksinimleri doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için müşterilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimleri kullanarak ve gereken tüm kaynakları sağlayarak süreçlerimizi sürekli iyileştiririz.

Müşteri Şikayetleri Ele Alma Politikamız

               Müşterilerimizin ve son kullanıcıların şikâyetleri, hızlı, özenli, yasalara ve mevzuatlara uygun şekilde, TS ISO 9001:2015 standardına uygun olarak ele alınır. Şikâyet araştırmalarında her adım; şeffaflık, objektiflik, gizlilik ve adil olma ilkelerine uygun şekilde yürütülür. Hiçbir kişi, kurum ve zümreye aldatıcı, yanıltıcı bilgi verilmez. Tüm şikâyet ve talepler, firmamız için bir katma değer fırsatı ve sürekli iyileştirmenin bir parçası olarak görülür. Bu nedenle şikâyetler etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilerek mutlak bir sonuca ulaştırılır. Şikâyet konularının tekrar etmesinin önlenmesi için gereken düzeltici ve önleyici faaliyetler belirlenir ve gecikme olmaksızın uygulanır. Şikâyet yönetim sistemimiz periyodik aralıklarla düzenli olarak gözden geçirilir ve sistemin etkinliği firma yönetimine raporlanır. Temel hedefimiz şikâyet oluşmasına neden olabilecek her türlü durumun önlenmesidir. Bunun için gereken her türlü önlem alınır ve izlenir.

İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Politikamız

                  İş sağlığı ve güvenliği alanında uymakla yükümlü olduğu ulusal, yasal ve diğer şartlar ile ilaç sektörüne ait uluslararası kurallara uygun hareket eder. Faaliyet alanı ile ilgili yeni yatırımları planlarken ve teknolojik altyapı seviyesini yükseltirken, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve alt işverenlerin sağlığını ve güvenliğini gözeterek, riski en düşük seviyede olan donanım ve organizasyonları tercih eder. İş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesi için organizasyonun her kademesinin katılımını sağlar. Çalışanlarının, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki birikimini ve bilincini arttırarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimini desteklemek için çalışmalar yapar. Mevccut ve gelecekteki faaliyetler için çalışanlar ve tedarikçiler ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda açık bir diyalog kurar. Kurulan iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanmasını taahhüt eder. Tüm faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini tespit eder ve bu riskleri minimize etmek için aksiyon planları geliştirerek iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme çalışmaları yapar. Çalışma ortamının gözetimini ve koruyucu hekimlik çalışmalarının sürekliliğini sağlar. Çalışanlara, alt işverenlere ve ziyaretçilere sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli alt yapıyı oluşturur. Çalışma alanlarındaki muhtemel acil durumları tespit eder ve tüm bu senaryolar için hazırlıklı olacak çalışmaları yapar. İş sağlığı ve güvenliği performansını izler, ölçer ve Dünya’daki iyi uygulamaları da dikkate alarak bu alandaki performansını sürekli iyileştirmek için çalışır. Uygun yönetim usullerinin gereğini, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hedeflerle ve devamlılık arz eden geliştirici programlarla politikayı devamlı gözden geçirerek gerçekleştirir.

Lojistik Politikamız

              Anadolu İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. olarak,müşterilerimizin öngördüğü toplam tedarik sürelerine göre istenilen ürünü, istenilen yerde, istenilen zamanda teslim etmek üzerine kuruludur ve çalışanlarımızla birlikte müşteri memnuniyeti sağlayarak, evrensel kalite ve standartlarda hizmetler sunmak amaç edinilmiştir.

Bilgi Güvenliği Politikamız

        Bilgi güvenliği ihlalinden doğacak muhtemel kanuni yükümlülüklerden şirket üst yönetimi ve diğer tüm çalışanların etkilenmesini önlemeyi amaçlar. Bilgi sistemlerinde paylaşılmakta olan idari, mali ve teknik veriler ile kritik tüm verilerin güvenliğini sağlamayı, iş devamlılığını sağlamayı, kurumumuz ve yatırımlarımız ile birlikte toplumun, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin itibarını korumayı taahhüt eder. Bu amaçla; güncel güvenlik teknolojileri ve kuralları takip edilir. Sürekli iyileştirme ve geliştirme için tedbirler alınır. Personelin sürekli eğitim ve sorumluluk alması sağlanır. Bu taahhüdü yerine getirebilmek için tüm proseslerde her yıl yeni hedefler belirlenir ve bu hedefler periyodik olarak gözden geçirilir. Bilgi güvenliğinin sağlanması için azami özen gösterilir.